waspar.pl

Regulamin

§ 1 Definicje

 

 

 

 

Definicje i określenia w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

 

 

Murator EXPO – Murator EXPO Sp. z o.o. - właściciel serwisu, z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6, kodzie pocztowym 04-187, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090687, będącą płatnikiem VAT o numerze NIP 113-21–59-933, o wysokości kapitału zakładowego: 770 000 PLN, reprezentowaną przez: Jacka Oryla – Prezesa Zarządu

 


Formularz Zamówienia – szablon, w którym Oferent/Reklamodawca określa szczegółowo swoje dane; dane Oferty/Reklamy; wyznacza lokalizację wyświetlania Oferty/Reklamy oraz formę jej prezentacji w Serwisie. Formularz Zamówienia stanowi integralną część Regulaminu i nie może być rozpatrywany oddzielnie.


Serwis – portal internetowy, którego właścicielem i administratorem jest Murator EXPO, dostępny pod adresem URL: http://www.waspar.pl


Gość – osoba fizyczna lub prawna nie zarejestrowana w Serwisie

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Serwisie.

Oferent/Reklamodawca - osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca Ofertę/Reklamę do prezentacji w Serwisie.

Oferta/Reklama – materiały dostarczone przez Oferenta/Reklamodawcę, do prezentacji na stronach Serwisu – szczegóły techniczne określone dokładnie w Formularzu Zamówienia.
Używany w niniejszym Regulaminie termin „Oferta” nie oznacza oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Administrator Serwisu – osoba zatrudniona przez Murator EXPO, odpowiedzialna za poprawne działanie Serwisu.

 


§ 2 Informacje ogólne


1.Serwis zawiera bazę ofert związanych z branżą sportów wodnych
2.Zamieszczanie Oferty/Reklamy następuje po uprzednim podpisaniu umowy między Murator EXPO a Oferentem/Reklamodawcą.

3.Oferentem/Reklamodawcą może stać się każdy niezależnie od osobowości prawnej.

4.Warunkiem nabycia praw Oferenta/Reklamodawcy jest, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu oraz wypełnienie Formularza Zamówienia.

5.Każda informacja przekazana przez Reklamodawcę, przed ukazaniem się na stronach Serwisu podlega weryfikacji Administratora Serwisu.

6.Ilość Ofert/Reklam możliwych do wprowadzenia przez Oferenta/Reklamodawcę i czas ich prezentacji na stronach Serwisu jest ściśle określony i regulowany w Formularzu Zamówienia.

 

 

 

 

§ 3 Prawa autorskie


1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami)
2.Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.

 


§ 4 Oferta/Reklama


1.Murator Expo nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zawartych w zamieszczonych ogłoszeniach oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Oferenta/Reklamodawcy, użytkownika lub gościa wynikające z nieprawdziwości informacji zawartych w Ofercie/Reklamie.

2.Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia i uregulowania wszelkich szkód powstałych po stronie Murator EXPO w wyniku treści zamieszczonej Oferty/Reklamy.

3.Oferent/Reklamodawca przekazując Reklamę/Ofertę do publikacji oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do materiałów i danych, których będzie używał w Ofercie/Reklamie na stronach Serwisu oraz, że wykorzystywanie materiałów i danych nie będzie naruszać żadnych praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw własności intelektualnej osób trzecich, patentów ani innych elementów stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej.

4.Murator EXPO zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji Oferty/Reklamy bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jej treść lub wartość merytoryczna strony docelowej jest sprzeczna z charakterem Serwisu, sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub, gdy narusza słuszne prawa osób trzecich.

5.Murator EXPO zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i emisji Oferty/Reklamy również w przypadku, gdy Oferta/Reklama nie spełnia kryteriów technicznych określonych w Specyfikacji technicznej form reklamy w Serwisie lub, gdy informacje potrzebne do prezentacji Oferty/Reklamy w serwisie są niekompletne.

6.W przypadku wstrzymania emisji Oferty/Reklamy przez Murator EXPO roszczenia Oferenta/Reklamodawcy ograniczone są wyłącznie do proporcjonalnego zwrotu zapłaconej kwoty za emisję Oferty/Reklamy. Natomiast, gdy Murator EXPO odmawia przyjęcia Oferty/Reklamy, Oferentowi/Reklamodawcy nie przysługują żadne roszczenia.


 

 

§ 5 Zamówienie

 

 

1.Emisja Oferty/Reklamy dokonywana jest na podstawie podpisanej umowy między Murator EXPO a Oferentem/Reklamodawcą.

2.Oferent/Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć wypełniony i podpisany Formularz Zamówienia oraz Ofertę/Reklamę w formie gotowej do prezentacji na stronach Serwisu najpóźniej w terminie 4 dni roboczych przed datą pierwszej emisji Oferty/Reklamy.

3.Oferta/Reklama w formie gotowej musi spełniać wymagania techniczne, określone w Specyfikacji technicznej form reklamy w Serwisie oraz w Formularzu Zamówienia.

4.Wszelkie braki formalne i uchybienia w dostarczonych przez Oferenta/Reklamodawcę materiałach oraz niedotrzymanie terminów w ich dostarczeniu, zwalniają Murator EXPO z obowiązku prezentacji Oferty/Reklamy w Serwisie oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka by mogła powstać z tego tytułu.

5.Weryfikacji i ustaleń zgodności dostarczonych prze Oferenta/Reklamodawcę materiałów dokonuje Administrator Serwisu.

6.Wszelkie zmiany lub korekty w oddanych do publikacji materiałach, Oferent/Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć do Murator EXPO na piśmie (lub przy użyciu nośników cyfrowych)i najpóźniej 2 dni robocze przed datą pierwszej emisji Oferty/Reklamy. W przypadku, gdy zmiana dotyczy prezentowanej Oferty/Reklamy, o możliwościach dokonania korekty decyduje Administrator Serwisu.

 

 


 

 

§ 6 Rezygnacja


1.Rezygnacja z zamówionej prezentacji Oferty/Reklamy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Rezygnacja z prezentacji Oferty/Reklamy nie powoduje obciążeń finansowych po stronie Oferenta/Reklamodawcy, jeżeli zostanie dostarczona do Murator EXPO nie później niż na 7 dni roboczych przed planowaną datą pierwszej emisji.

3. Rezygnacja z prezentacji Oferty/Reklamy dostarczona do Murator EXPO po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, jednak nie później niż 2 dni robocze przed datą pierwszej emisji, powoduje obciążenie Oferenta/Reklamodawcy należnością w wysokości 40% wartości brutto zamówienia.

4.Rezygnacja z prezentacji Oferty/Reklamy dostarczona po terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu powoduje obciążenie Oferenta/Reklamodawcy należnością w wysokości 100% wartości brutto zamówienia.

5.W przypadku rezygnacji z części zamówienia, stosuje się zasady określone w ust. 2 – 4 w stosunku do części zamówienia objętego rezygnacją.

6.Wszystkie inne zmiany w zamówieniu, nie wpływające na termin i miejsce emisji Oferty/Reklamy w Serwisie, Oferent/Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć na piśmie nie później niż na 3 dni robocze przed datą pierwszej emisji. Ponadto zobowiązany jest dostarczyć szczegółowe informacje o korektach, jakie wprowadza do Oferty/Zamówienia.


 

 

§ 7 Płatności


1.Za prezentację Oferty/Reklamy na stronach Serwisu, Oferent/Reklamodawca zobowiązuje się uiszczać na rzecz Murator EXPO opłaty w wysokości i warunkach określonych w Formularzu Zamówienia.

2.Termin zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie Reklamy w Serwisie wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Serwis.

3.W przypadku niedotrzymania terminów płatności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Murator EXPO ma prawo wstrzymać emisję Oferty/Reklamy w Serwisie do czasu uregulowania należności lub odstąpić od umowy.

4.Oferent/Reklamodawca upoważnia Murator EXPO do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 

 

 


§ 8 Reklamacje


1.Reklamacje dotyczące jakości i sposobu realizacji zamówienia, Reklamodawca/Oferent zobowiązany jest zgłaszać do Murator EXPO na piśmie nie później niż do 24 godzin od dnia emisji pierwszej zakwestionowanej oferty/reklamy.

2.Niedotrzymanie terminu lub niezachowanie formy reklamacji określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu powoduje utratę przez Oferenta/Reklamodawcę prawa do reklamacji zakwestionowanych emisji Oferty/Reklamy i jednocześnie zwalnia Murator EXPO z wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które mogłyby powstać w wyniku dalszej prezentacji tego samego materiału na stronach Serwisu.

3. Reklamacja powinna zawierać opis niezgodności emitowanej Oferty/Reklamy w stosunku do złożonego zamówienia.

4.Oceny zasadności reklamacji dokonuje Administrator Serwisu.

5.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Murator EXPO zobowiązuje się do proporcjonalnego przedłużenia czasu prezentacji skorygowanej Reklamy/Oferty nie naliczając opłat dodatkowych.

 

 

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe


1.Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunków powstałych na podstawie niniejszego regulaminu, rozstrzygane będą przez sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej właściwe dla siedziby Murator EXPO.

2.Zabronione jest bez zgody Murator EXPO wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z Serwisu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy systemu prawnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z dobrowolną akceptacją niniejszego regulaminu i przyjęciem określonych w nim zasad, terminów, rozwiązań i jest w pełni wiążąca.

5.Murator EXPO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie – bez wcześniejszego poinformowania o tym Reklamodawcy. Zmieniony Regulamin jest wiążący z chwilą opublikowania go w Serwisie.

6.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2009 roku.

 


 

Realizacja: Ideo
Projekt i grafika: Emarketing Experts
Powered by: CMS Edito
Copyright © 2009 WASPAR.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.